นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.happyday.co.th มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ www.happyday.co.th

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นอกจากนี้ คุกกี้ที่ www.happyday.co.th ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ www.happyday.co.th จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ www.happyday.co.th ได้

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.happyday.co.th เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ www.happyday.co.th จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.happyday.co.th ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ www.happyday.co.th จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ www.happyday.co.th มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

เพื่อความสะดวก ในการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ บริษัทฯอาจจะใช้ระบบคุกกี้ (Cookies)  ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวตนของผู้ใช้งาน รวมทั้งการใช้คุกกี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ของการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร มีผลในขณะที่เข้าใช้งานในระบบเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้จะหมดอายุหรือสิ้นผลเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ระบบเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้น หรือกระทำการที่ไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงมีการใช้คุกกี้อย่างรอบคอบ โดยบริษัทฯ มีการจัดเก็บคุกกี้ จำแนกเป็น 2  ประเภท ได้แก่

คุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บเข้าระบบการให้บริการสำหรับการให้บริการระบบเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทฯ เท่านั้น โดยจะไม่การเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น เว้นแต่เป็นการร้องข้อตามกฎหมายคุกกี้ที่จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการใช้บริการในการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล หรือการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่างๆ ประเภทการสืบค้น ผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปไช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของระบบเว็บไซต์ หรือกิจการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

การให้บริการของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของเจ้าของข้อมูล นโยบายนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของเจ้าของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ แม้ว่าเจ้าของข้อมูลจะกดลิงก์เชื่อมโยง ที่ปรากฎบนการให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยนั้น บริษัทฯ สามารถใช้ต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากเจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทฯ เพื่อขอถอนความยินยอมทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน เมื่อใดก็ได้การเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่าน www.happyday.co.th และ/หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว

ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค และการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 75/52 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2529 1680-1
E-mail  : hdeng@happyday.co.th
นโยบายฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566