นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีการเก็บ รวบรวม รักษา ใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการเก็บรักษา และดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ให้ปลอดภัยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

คำนิยามศัพท์

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก  การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อม ใช้งานโดยวิธีการใดๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและการรับข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและการรับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยรับและจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานของบริษัทฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น บริษัทฯ อาจเก็บหรือได้รับข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือเก็บรวรวมโดยอัตโนมัติจาการสมัครสมาชิก การเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้เว็บไซต์จากเจ้าของข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลไว้และตามที่กฎหมายกำหนด หรือ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล บริษัท จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้และให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

 1. ข้อมูลส่วนบุคคที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ภายใต้นโยบายนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้

1.1 ลูกค้า สมาชิก และนักลงทุน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นใดที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.2 คู่สัญญาและผู้ที่เกี่ยวของกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใดๆ กับบริษัทฯซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้มาติดต่อ และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
1.3 ผู้ถือหุ้น ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
1.4 บุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัทฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัทฯ
1.5 ผู้สมัคร ได้แก่บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัคร หรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัทฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทฯหรือเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง/แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

     2. ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้นโยบายนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ
หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ
2.5 ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทีกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด ( CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียงบันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการซื้อสินค้าหรือการเข้ารับบริการ

วัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปฏิบัติตามสัญญา การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด การจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูล เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของเจ้าของข้อมูลหรือเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ ทั้งขณะนี้และภายหน้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ประมวลผลข้อมูล
 2. บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไว้ตามระยะเวลา หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูล ได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น หายภายหลังบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลรับทราบ
 3. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัทฯ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูล/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น และบริษัทฯ จะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มิให้ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่

 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ
 5. เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 6. เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 7. เป็นไปเพื่อประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

มาตรการป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

 1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ์ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลและประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในขอบข่ายวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญถีงความถูกต้อง เป็นปัจจุปันของข้อมูลที่ได้จัดเก็บ และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
 3. ในกรณีบริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง ที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคที่เพียงพอ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

 1. เจ้าของมูลสามารถถอนหรือยกเลิกความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
 2. เจ้าของข้อมูลสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล
 3. เจ้าของข้อมูลสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันได้
 4. เจ้าของข้อมูลสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 5. เจ้าของข้อมูลสามารถขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้
 6. เจ้าของข้อมูลสามารถขอส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งหรือโอนย้ายไปได้
 7. เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับบริษัทฯได้

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้บริษัท แฮปปี้เดย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 75/52 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2529 1680-1
E-mail  : hdeng@happyday.co.th
นโยบายฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566