1
3
4
5
6

Stamping Parts

ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป

การปั๊มขึ้นรูปเป็นคำทั่วไปที่ครอบคลุมความสามารถในการขึ้นรูปโลหะและการใช้ในอุตสาหกรรม ขอบเขตความแม่นยำสูงสุดในเครื่องมือแบบก้าวหน้า เพื่อความมั่นใจ โดยเฉพาะประสิทธิภาพเรื่องอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีการบันทึกสถิติความต่อเนื่อง อายุการใช้งานและแบ่งปันกับลูกค้า ตามแผนสำรองอะไหล่เครื่องมือการผลิตที่เพียงพอ จะมีการบำรุงรักษาเพื่อรับประกันการผลิตอย่างต่อเนื่อง